Комунальний заклад

Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

КОДЕКС
академічної доброчесності учасників освітнього процесу ЗДО

1. Загальні положення

1.1.Кодекс академічної доброчесності (далі — Кодекс) встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування освітнього процесу ЗДО.

1.2. Цей Кодекс розроблений на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ЗДО, Положення про ВСЗЯО у ЗДО, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3. Метою створення Кодексу є дотримання високих професійних стандартів, підтримки взаємовідносин учасників освітнього процесу, запобігання порушенню академічної доброчесності.

1.4. Дотримання Кодексу поширюється на всіх учасників освітнього процесу ЗДО.

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в ЗДО необхідно дотримуватися наступних принципів:

 • демократизм та законність;
 • професіоналізм та компетентність;
 • партнерство і взаємодопомога;
 • повага та взаємна довіра;
 • відкритість і прозорість;
 • відповідальність за порушення академічної доброчесності.

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про методики і результати власної освітньої діяльності;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

3.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • фабрикація — вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

4. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та даний Кодекс.

4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники ЗДО можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

 • відмова в присвоєнні кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення присвоєної кваліфікаційної категорії;
 • відмова в присвоєнні педагогічного звання;
 • позбавлення присвоєного педагогічного звання;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

5. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

5.1. При прийомі на роботу педагогічний працівник знайомиться із даним Кодексом під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку ЗДО.

5.2. Кодекс доводиться до батьківської громадськості на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

5.3. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов Кодексу.

6. Заключні положення

6.1. Учасники освітнього процесу мають знати Кодекс академічної доброчесності. Незнання або нерозуміння норм цього Кодексу не є виправданням неетичної поведінки.

6.2.Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Кодексу через власний офіційний сайт.

6.3. Прийняття принципів і норм Кодексу засвідчується підписами членів педагогічного колективу.

6.4. Кодекс академічної доброчесності ЗДО затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.